Pravidlá ochrany osobných údajov 
(nariadenie EÚ
 č. 2016/679)
General Data Protection Regulation  (GDPR)

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope www.evrecia.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania
Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

2. Rozsah spracovania
Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:
 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa
Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:
 • IP adresa
3. Doba spracovania
Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Súbory Cookies
Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.

5. Webová metrika a analytika
Jedná sa o konverzné alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.
Využívame nasledujúce systémy:
6. Reklamné a propagačné služby
V e-shope používame Vaše kontakty okrem vybavenia objednávok k zasielaniu reklamných alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:
 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
Údaje používateľov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek z e-shopu (tzv. Newsletterer) sú odosielané a spracovávané treťou stranou mimo EU - spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, ktorá prevádzkuje službu Mailchimp a ktorá dodržiava zásady európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov. Dostupné sú na webovej adrese https://mailchimp.com/legal/privacy/

7. Právo na prístup k údajom
Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

8. Právo na prenositeľnosť údajov
Povinnosťou správcu je odovzdať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe odovzdať inému správcovi.
Nástroj pre stiahnutie údajov je používateľovi dostupný v časti ÚČET > OSOBNÉ ÚDAJE (GDPR) jeho zákazníckeho účtu.

9. Právo na opravu údajov
Používateľ má právo, v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov, požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti  ÚČET svojho zákazníckeho účtu.

10. Právo na obmedzené spracovanie údajov
Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

11. Právo na vymazanie údajov
Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú tieto nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

12. Právo na zabudnutie
Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

13. Právo vzniesť námietku
Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

14. Právo podať sťažnosť
Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pokiaľ sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

15. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov
Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

16. Zabezpečenie ochrany údajov
Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením alebo iným možným zneužitím.
V prípade neposkytnutia súhlasu na spracovanie osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
Dňa 07. októbra 2021